Algemeen

Tekst op het beeldscherm en tekst op papier zijn twee verschillende dingen. Tekst op een beeldscherm is in de regel moeilijker te lezen. De leesbaarheid van tekst op internet wordt door een aantal punten bepaald zoals kolommen, interlinie, lettergrootte, alinea’s, en het lettertype zelf.

Leesbaarheid van een tekst wordt bepaald aan de hand van de volgende punten:
de snelheid waarmee een tekst gelezen kan worden;
het gemak waarmee tekst gelezen kan worden;
de mate waarin de tekst begrijpelijk is;
de tevredenheid van de lezer.

Voldoet een tekst aan bovenstaande punten dan kan de tekst als leesbaar worden beschouwd.

Kolommen

Tekst weergeven in kolommen kennen we van de traditionele lay-out in een krant. Maar waarom wordt de tekst juist in deze, vaak smalle, kolommen gezet en hoe wordt de leesbaarheid van teksten hierdoor bepaald? Dit heeft te maken met een aantal punten, zoals de leessnelheid en het zonder “horten of stoten” kunnen lezen van de teksten. Uit onderzoek is gebleken dat de optimale breedte van tekstregels, dus de hele kolom, tussen de 45 en 75 karakters ligt. Het algemene ideaal is vastgesteld op 66 karakters per tekstregel (dit zijn ongeveer 8 tot 12 woorden).

Door dit ideaal zoveel mogelijk aan te houden kan de lezer net het eerste woord op de volgende regel zien. Ook kan hij/zij hierdoor de tekst snel scannen op trefwoorden om zo bijvoorbeeld uit te zoeken of het artikel interessant is voor hem/haar.

Het toepassen van een smalle kolom dwingt tevens tot het maken van een ontwerp dat leesbaarder is dan ontwerpen met de traditionele brede kolom.
De gebruiker kan echter zelf de lettergrootte en de breedte van het venster aanpassen. Hierdoor kunnen de regellengtes veranderen en de kolommen alsnog breder worden.

Interlinie

Om te voorkomen dat er een te dichte tekst ontstaat is het bij een kleine lettergrootte verstandig af te wijken van de standaard-interlinie.

Elke tekst bevat interlinie. Interlinie is de witruimte die ontstaat tussen 2 regels tekst. Als regels dichter op elkaar staan dan is de interlinie kleiner. Is de ruimte tussen de regels groter, dan is ook de interlinie groter.
Teksten met een kleine interlinie zijn compacter, maar ook drukker en onoverzichtelijker. Hierdoor duurt het langer om deze teksten te lezen en te begrijpen en kan de lezer sneller vermoeid raken.
Het is daarom aan te raden om een grotere interlinie te gebruiken voor overzichtelijke, snel leesbare teksten. Zie het volgende voorbeeld:

Voorbeeld:
Voorbeeld plaatje tekst met verschillende interlinie

Cursief

Cursieve teksten worden gebruikt om aandacht te vestigen op bepaalde woorden.
Zo kan bijvoorbeeld worden aangegeven dat deze woorden belangrijk zijn.

Over het algemeen worden cursief gedrukte teksten als niet mooi beschouwt en bovendien ontstaat er vrijwel altijd te veel wit na een cursief woord, alsof er een dubbele spatie staat. Hierdoor kan een tekst onoverzichtelijk worden, omdat er geen consistentie in het gebruik van witruimtes is te zien.

Voorbeeld plaatje met cursieve tekst

Om het gebruik van cursief gedrukte worden te vermijden kan heel goed gebruik gemaakt worden van vette tekst. Vet gedrukte woorden trekken over het algemeen meer aandacht en zijn makkelijker te lezen. Een ander alternatief wat steeds meer gebruikt wordt op het internet is een woord te arceren met een andere achtergrondkleur (voornamelijk geel). Zie het voorbeeld hieronder:

Voorbeeld plaatje met gele arcering voor de tekst

Lettergrootte

De grootte van de letters spelen een grote rol voor de leesbaarheid van teksten. Daarbij speelt ook anti-aliasing van de teksten een grote rol.
Hieronder een voorbeeld van tekst zónder en mét verschillende soorten anti-aliasing. Anti-aliasing doet niks anders dan harde randen van tekst te “verzachten”.

Voorbeeld:
Voorbeeld plaatje met anti-aliasing van tekst

Te kleine teksten zijn moeilijk leesbaar en kunnen voor vermoeide ogen zorgen waardoor de gebruiker een negatieve ervaring kan krijgen bij de betreffende tekst. Een te groot lettertype kan echter dominerend overkomen (doordat een groot deel van het scherm in beslag wordt genomen) waardoor de tekst óók niet leesbaar is. De ideale grote verschilt per lettertype, zoals in onderstaande resultaten van een onderzoek te zien is. Hier is bijvoorbeeld uit gebleken dat Times New Roman op 12 punten (zonder anti-aliasing) het snelst leesbaar is ten opzichte van een Times New Roman op 10 punten (zonder anti-aliasing). Verschillende studies hebben aangetoond dat Serif-fonts (lettertypes met schreven) een beter begrip van de tekst opleveren dan Sans Serif-fonts (lettertypes zónder schreven) zoals Arial, die speciaal voor het beeldscherm is ontwikkeld. Websites met veel tekstuele content moeten dus een keuze maken tussen het opleveren van beter begrijpbare teksten of het snel kunnen lezen van de content.

Grafiek met de leessnelheid van Arial en Times New Roman

Conclusie

Om duidelijk leesbare teksten te maken voor gebruik op internet zijn verschillende manieren. De mogelijkheden kunnen tegen elkaar afgewogen worden, welke belangrijker zal zijn voor een betreffende site en welke niet (bijvoorbeeld brede kolommen zijn in gevallen van heel veel content, dus veel scrollen, bijna niet te vermijden).

Belangrijkste is, dat de gebruiker van de website een positieve ervaring heeft met het lezen van content op de website. In dit geval zou een onderzoek, naar de gebruikte methodes om de tekst leesbaarder te maken, een uitkomst zijn.

Bronnen

So, What Size and Type of Font Should I Use on My Website?
http://psychology.wichita.edu/surl/usabilitynews/2S/font.htm
A Comparison of Popular Online Fonts: Which is Best and When?
http://psychology.wichita.edu/surl/usabilitynews/3S/font.htm
Printen: Typografie en usability
http://webrichtlijnen.overheid.nl/handleiding/ontwikkeling/productie/printen/typografie-usability/
Typografie & internet, de eigenheid van het medium
http://www.naarvoren.nl/artikel/typografie.html

Niet gebruikt in dit artikel maar wel erg nuttig

Typografie en vormgeving op het net
http://home.tiscali.be/huib.billiet/grafisch/typografie.html
Internettypografie (welke soorten typografie zijn er eigenlijk te onderscheiden op internet?)
http://www.directiondesign.nl/download/articles/internettypografie.doc
Be Sociable, Share!